Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

S&P 500 Analysis after closing bell


  • SPX Daily and Weekly charts shows price at crucial support zone.
  • A Daily close below the cloud may trigger a bigger fall

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét