Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Biểu đồ VNINDEX của từng năm từ 2001 đến 2011: rất thú vị

Biểu đồ 2011


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2010


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2009


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2008


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2007


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2006


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2005


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2004


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2003


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2002


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2001


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.
Biểu đồ 2000


Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 900x400.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét