Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Kết quả kinh doanh năm 2011 của một số doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trong bão tố

1. DPR: EPS 2011: 19.689; doanh thu tăng 77%; lợi nhuận tăng 115%; chưa chi cổ tức; giá hiện tại: 49,3

2. BMC: EPS 2011: 11.062; doanh thu tăng 193%; lợi nhuận tăng 292%; đã ứng cổ tức 10%; giá hiện tại: 29,3

3. VNM: EPS 2011: 7.623; doanh thu tăng 38%; lợi nhuận tăng 16%; chưa chi cổ tức; giá hiện tại: 84,5

4. HCR: EPS 2011: 7.407; doanh thu tăng 67%; lợi nhuận tăng 34%; đã ứng cổ tức 15%; giá hiện tại: 41

5. SNG: EPS 2011: 7.357; doanh thu tăng 100%; lợi nhuận tăng 36%; chưa chi cổ tức; giá hiện tại: 12,7

6. DSN: EPS 2011: 6.745; doanh thu tăng 86%; lợi nhuận tăng 52%; đã ứng cổ tức 24%; giá hiện tại: 23,3

7. ACL: EPS 2011: 6.200; doanh thu tăng 19%; lợi nhuận tăng 89%; ngày 8/2 tới ứng cổ tức 20%; giá hiện tại: 18.8

8. IMP: EPS 2011: 5.469; doanh thu tăng 1%; lợi nhuận giảm 2%; chưa ứng cổ tức; giá hiện tại: 41,5

9. TNA: EPS 2011: 4.700; doanh thu tăng 24%; lợi nhuận tăng 26%; chưa ứng cổ tức; giá hiện tại: 20,5

10. HCC: EPS 2011: 4.519; doanh thu tăng 47%; lợi nhuận tăng 52%; ngày 3/2 tới ứng cổ tức 20%; giá hiện tại: 9,6

11. SAF: EPS 2011: 4.260; doanh thu tăng 18%; lợi nhuận tăng 26%; chưa ứng cổ tức; giá hiện tại: 16

12. GDT: EPS 2011: 4.064; doanh thu tăng 26%; lợi nhuận tăng 25%; chưa ứng cổ tức; giá hiện tại: 17,4

13. LM8: EPS 2011: 2.632; doanh thu giảm 50%; lợi nhuận tăng 20%; đã ứng cổ tức 15%; giá hiện tại: 8,6

14. RHC: EPS 2011: 2.600; doanh thu tăng 69%; lợi nhuận tăng 128%; chưa ứng cổ tức; giá hiện tại: 11,9

15. SFN: EPS 2011: 1.972; doanh thu tăng 26%; lợi nhuận tăng 7%; đã ứng cổ tức 7%; giá hiện tại: 7,9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét